Syften och vision

Strategidokument för SPARC- Swedish Participatory Action Research Community

 “We make the road by walking” (Freire & Horton)

 Bakgrund

Medlemmar kan vara såväl individer som forskargrupper, universitet/högskolor, kommuner och organisationer utanför akademin som är intresserade av SPARC:s frågor.

En grundbult är deltagarbaserad aktionsforskning som vi vill stärka i det svenska samhället.

SPARC är en svensk förening för deltagarbaserad aktionsforskning med starkt internationellt stöd av liknande verksamheter som finns på många håll i världen.

Vi ser deltagarbaserad aktionsforskning som ett medel för

  • att främja en kunskapssyn som tillvaratar och utvecklar människors praktiska erfarenheter och vardagskunskap
  • att öka kvalitén i forskningen genom att göra fler delaktiga i forskningsprocessen
  • att främja öppenhet och utbyte mellan olika kunskapstraditioner i samhället
  • att bidra till ett hållbart samhälle med en ökad välfärd för hela befolkningen.

Vi strävar efter demokrati i djupare bemärkelse på individ -, grupp - och samhällsnivå.

Arbetet bygger på två viktiga förutsättningar: (1) ett kritiskt samhällsperspektiv och (2) forskningstraditionen PAR (participatory action research – deltagarbaserad aktionsforskning) där forskningen bedrivs av och tillsammans med dem som berörs av forskningen.

Forskare inom SPARC svarar för en forskning som innehåller samhällskritiska och relevanta teorier för praktiken, är av hög kvalité och är en del av den internationella utvecklingen inom forskningsfältet.

 

SPARC’s syften och vision

Ett viktigt mål för SPARC är att etablera en nationell plattform för bildning, utbildning och forskning där en forskarutbildning ingår med beteckningen forskarutbildning i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser.

Syften för SPARC är att överskrida gränser mellan olika samhälleliga verksamhetsfält för att stärka kunskapsbildning och forskning,

  • som är relevant för och gagnar utvecklingen av i första hand välfärdssektorns verksamheter, folkbildnings- och facklig verksamhet samt verksamheter inom den ideella sektorn
  • som utvecklas och stärks i samverkan med aktörer från det omgivande samhället
  • som ökar antalet PAR-kompetenta personer
  • som visar på flera olika sätt för samarbete rörande forsknings-, utvärderings- och uppföljningsarbete
  • som främjar dialog mellan olika kunskapstraditioner

Visionen är att genom gränsöverskridandet skall den traditionella vetenskapen utvidgas med forskning som är verksamhetsnära och bedrivs av och tillsammans med medarbetare och medborgare.