Stadgar

Stadgar för SPARC, ideell förening

Fastställda vid årsmöte den 18 november 2010

 • 1 Namn

Föreningens namn skall vara ”Swedish participatory action research community” och förkortas ”SPARC”.

 • 2 Målsättning

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden och har till

syfte att etablera en nationell plattform för bildning, utbildning och forskning där en forskarutbildning ingår med beteckningen ”forskarutbildning i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser”. Föreningen ska verka för att överskrida gränser mellan olika samhälleliga verksamhetsfält för att stärka kunskapsbildning och forskning nationellt och internationellt:

- som är relevant för och gagnar utvecklingen av i första hand välfärdssektorns verksamheter, folkbildnings- och facklig verksamhet samt verksamheter inom den ideella sektorn

- som utvecklas och stärks i samverkan med aktörer från det omgivande samhället

- som ökar antalet PAR*-kompetenta personer

- som visar på flera olika sätt för samarbete rörande forsknings-, utvärderings- och uppföljningsarbete

- som främjar dialog mellan olika kunskapstraditioner.

 • 3 Medlemskap

Föreningen är öppen för organisationer och enskilda som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. Ansökan om medlemskapbeviljas av styrelsen, som kan avslå medlemsansökan eller avbryta medlemskap. Begäran om utträde anmäls till styrelsen.

 • 4 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under maj månad. Efter beslut av styrelsen, eller om minst 1/10 av medlemmarna så skriftligen begär skall extra föreningsmöte utlysas för visst bestämt ändamål.

Varje enskild medlem äger rätt att representeras på föreningens årsmöte och övriga föreningsmöten. Organisationer har rätt att utse två ombud samt däröver ytterligare ett ombud per 100 000 medlemmar eller 10 000 studenter, dock max 8 ombud.

Årsmötet skall utlysas minst tio veckor i förväg. Handlingar till årsmötet skall utgå minst två veckor i förväg. Motioner till årsmötet kan väckas av medlemmarna och ska vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före årsmötet.

Vid det ordinarie årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Styrelsens ekonomiska berättelse.
 6. Revisorernas berättelse
 7. Frågan om ansvarsfrihet.
 8. Val av styrelse för föreningen.
 9. Val av revisorer.
 10. Val av valberedning.
 11. Motioner.
 12. Verksamhetsinriktning för nästkommande år.
 • 5 Styrelse

Styrelsen består av minst sju ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs vid årsmötet, första gången väljs tre ledamöter på ett år och övriga på två år. Suppleanterna väljs på ett år.

Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare samt arbetsutskott och andra lämpliga arbetsgrupper. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Suppleanterna har närvarorätt vid styrelsemöte. Styrelsen kan adjungera ytterligare personer till sig.

 • 6 Stadgeändring

Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet med kvalificerad majoritet eller med enkel majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett är årsmötet.

 • 7 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett är årsmötet. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.