Samverkan

Nätverk & Centrumbildningar för praxisutvecklande forskning

Samarbete mellan akademi och fält i syfte att främja praxisutvecklande forskning bedrivs i olika organisationsformer. Vid flera universitet och högskolor har ett regionalt utvecklingscentrum uppgiften. En annan organisationsform, med liknande syften, utgörs av FoU-enheten. De flesta FoU-enheter är knutna till både kommunförbund och universitet. Andra organisationsformer är akademier, centrumbildningar, dialogseminarier, forskningsinstitut, forskarskolor, kollegier, forskargrupper, konsortier, nätverk, föreningar, projekt, tankesmedjor och temagrupper.

Nedan följer ett antal exempel. De återspeglar försök att utveckla deltagarorienterad och aktionsinriktad forskning.

 

Nätverk och centrumbildningar - Sverige

Högskolan i Gävle: Forskargrupp för induction-forskning

Induction-forskningen vid Högskolan i Gävle fokuserar på yrkesprofessionalisering, professionella utveckling under den första tiden i yrket, på stöd och mentorskap för nyblivna lärare samt relationen akademisk (yrkes)utbildning och yrkespraxis. På senare år har forskningsintresset vidgats från att fokusera på nyblivna lärare till att även omfatta andra yrkesgrupper, t.ex. ingenjörer, arkitekter, officerare, AT-läkare, skolledare, medarbetare inom social omsorg och lärare i högre utbildning.

Hemsida: https://www.hig.se/Organisation/Institutioner/Institutionen-for-pedagogik-didaktik-och-psykologi/Forskning-vid-institutionen/Forskning-Didaktik/Research/Induction-Research.html

Göteborgs universitet: Skolutveckling

Forskningsmiljön skolutveckling (SKUT) har ett intresse för praktikens relation till teori och inte minst hur praktiers och forskares teorier kan mötas och utveckla varandra. SKUT arbetar med frågor om hur utveckling av lärarprofessionen, ledarskapet och verksamheten kan förbättra barns och ungas sociala utveckling och hälsa. Av särskilt intresse för SKUT är innebörden av ett kritiskt och etiskt medvetet förhållningssätt samt kompetens inom aktionsforskning, utvärdering av lokal verksamhet (inkl självvärdering) och programutvärdering med kombinationer av kvalitativ och kvantitativ metod. Samarbete med professionella i praxisnära forskning och utvecklingsarbete står i fokus. Medarbetarna deltar i ett masterprogram benämnt utbildningsledarskap.

Hemsida: http://www.ipd.gu.se/forskning/forskningsmiljoer/skut/

Göteborgs universitet: Aktionsforskningskollegiet

Kollegiet vill vara en mötesplats för forskare och yrkesverksamma pedagoger, utveckla medlemmarnas kompetens inom aktionsforskningens olika inriktningar. Kollegiet driver också ett nordiskt Nätverk för Aktionsforskning och ordnar varje år en konferens NorALF för forskare och praktiker.

Hemsida: http://www.ipd.gu.se/forskning/kollegier/aktionsforskningskollegiet/

 

Göteborgs universitet: Nätverket för studier av professionell utveckling och ledarskap

Nätverkets syfte är att fördjupa förståelsen för hur professionell utveckling och ledarskap kopplas samman i praktiken. Studier pågår i några kommuner där aktionsforskning varit ett tydligt incitament för de förändrringar som pågår men också för det som vi benämnt ett erövrat ledarskap (teacher leadership). Studierna bedrivs genom deltagarorienterad forskning. Parallella studier bedrivs i Sverige, Australien och Norge. Nätverket är anslutet till det internationella samarbetet Pedagogy, Education and Praxis.

Kontaktperson: Karin Rönnerman [ karin.ronnerman@ped.gu.se]

Göteborgs universitet: CUL

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) vid Göteborgs universitet är en fakultetsgemensam verksamhet, som ligger under Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL). CUL har till syfte att främja utveckling av forskning knuten till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet samt att verka för forskningsanknytning av den grundläggande lärarutbildningen.

Hemsida: http://www.cul.gu.se/kontakt/cul

Göteborgs universitet: Nätverk för Learning Study

Tre frågor är vägledande: Hur kan man på bästa sätt undervisa om något som är svårt? Vad är det i undervisningen som gör skillnad om elever lär sig eller inte? Vad innebär det att kunna det som vi vill att eleverna skall lära sig?

hemsida: http://www.ipd.gu.se/forskning/forskningsprojekt/learningstudy/

Högskolan i Jönköping: Akademin för skolnära forskning och utveckling

Vid Högskolan i Jönköping finns Akademin för skolnära forskning och utveckling. Akademin - eller PromilleProgrammet® - är ett nätverk mellan kommuner, företagare och högskolan som tillsammans arbetar för en bättre skola i regionen - en skola på vetenskaplig grund. Genom forskning, seminarier, vetenskapliga konferenser, forskarutbildning och masterkurser i lärande och handledning stöder Akademin skolnära forskning och utveckling - en forskande skola och forskande lärare.

Hemsida: http://www.hlk.hj.se/doc/5541

Karlstad universitet: KunskapsCentrum för skolutveckling och ledarskap, KC

KunskapsCentrum för skolutveckling och ledarskap vid Karlstads universitet är en forumbildning som syftar till att konsolidera och utveckla den forsknings- och utbildningsverksamhet inom områdena skolutveckling och skolans ledarskap som idag finns på lärosätet och att i dialog vidareföra den till skolans avnämare, d v s regionala sammanslutningar, kommuner, skolor, skolledare, pedagoger och politiker. Utbildnings- och utvecklingsinsatserna kopplas härigenom till den forskningsverksamhet som bedrivs inom KunskapsCentrum.

Hemsida: http://www.kc.kau.se/

Högskolan i Kristianstad: Learning Design, LeaD

Temats forskare utgår från den fenomenografiska forskningsinriktningen och variationsteori som teoretisk grund. Vårt fokus mot fältet pedagogiskt arbete, med stark förankring i aktionsforskning, innebär att vi studerar lärande och lärandets betingelser i olika sociala kontexter.

Hemsida: http://www.hkr.se/templates/Page____7871.aspx

Högskolan i Kristianstad: Kunskapsgruppen Profession och Högskola

VFU-forskningen och kunskapsgruppen Profession och Högskola vid Högskolan Kristianstad har ambitionen att tillsammans med andra professionsforskare i landet bygga upp ett nationellt nätverk för att främja forskningen kring professionsfrågor och professionsutbildning och för att underlätta erfarenhetsutbyte och kommunikation mellan forskare från olika ämnesområden och universitet/högskolor.

Hemsida: http://www.hkr.se/templates/Page____8890.aspx

Malmö högskola: Centrum för professionsstudier (CPS)

Centrum för professionsstudier (CPS) är en resurs för Malmö högskolas professionsutbildningar. Vid CPS bedrivs forskningsprojekt, seminarier och föreläsningar, nätverksträffar och konferenser. Forskning och kunskapsutveckling fokuserar snedstrecket mellan utbildning/profession. Snedstrecket symboliserar gränsytan mellan professionsutbildningar och professionell verksamhet. Det innebär att vi anlägger ett relationellt perspektiv på vad som förenar och skiljer dessa två olika fält och hur kunskaper överförs och transformeras mellan dem. Professionella identitetskonstruktioner i utbildning och yrkesverksamhet, positioneringar och möjligheter till överskridanden är frågor som också studeras. Den praxisnära forskningens teori och metod, liksom initiering av nya mötesplatser mellan utbildning och professionell verksamhet, utvecklas inom CPS.

Hemsida: http://www.mah.se/cps

Malmö högskola: Resurscentrum för mångfaldens skola (RMS) i Malmö

RMS ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Malmö högskola, har forskningsanknuten skolutveckling som uppdrag. Inom RMS har en modell för forskningscirklar utvecklats. Mötet mellan forskare och professionella i forskningscirklar har fått lokal och nationell spridning och inkluderar våren 2010 ca 35 pågående cirklar.

Hemsida: http://www.malmo.se/mangfaldiskolan

Mälardalens högskola: VIP – Values, Identity, Practice

VIP – ‘Values, Identity, Practice’ is a multidisciplinary research environment and combines research in didactics, sociology and intercultural communication. Taking an interest in the pedagogical practice, studies are undertaken of teachers’ and pupils’ values and formation of identity. In international collaborative projects, intercultural analyses are constructed from jointly collected data.

Homepage: http://www.mdh.se/ukk/forskning/forskningsmiljoer/vip

Mälardalens högskola: Barnpedagogisk forskning

Barnpedagogisk forskning vid Mälardalens Högskola är inriktad på att, utifrån flera perspektiv, studera barns lek- och lärande inom förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Studierna syftar till att synliggöra och analysera barns samspel samt lek och lärande i förhållande till verksamheternas mål, metoder och innehåll. En central aspekt är vidare att, genom praxisnära forskning, utveckla verktyg för att främja kvalitets- och utvecklingsarbetet i förskolan. Samspelet mellan personal, barn, föräldrar och andra aktörer inom det barnpedagogiska fältet röner stort intresse. Särskilt intresse läggs vid barns perspektiv.

Hemsida: http://www.mdh.se/ukk/forskning/2.2986/barnpedagogisktkollegium

Stockholms universitet: Regionalt utvecklingscentrum

Regionalt utvecklingscentrum, RUC, har som uppdrag att vara samordnande och samverkande inom främst det utbildningsvetenskapliga området på Stockholms universitet. Främjar kontakten mellan universitetet och skolhuvudmän, näringsliv med flera, med inriktning på riktad kompetensutveckling, praxisnära examensarbeten, praxisnära forskning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Hemsida: http://www.luk.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8866

Stockholms universitet: SKIP

Centrum för skolans kunskapsinnehåll i praktiken (SKIP) är en nationell mötesplats för forskare, lärare och andra aktörer med intresse för utvecklingen av skolans kunskapsinnehåll och praxisnära forskning. SKIP har sin hemvist vid DoPa, Institutionen för Didaktik och Pedagogiskt Arbete.

Hemsida: http://www.did.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=10465

Stockholms universitet: LärPrax

LärPrax är en forskningsgrupp som forskar kring didaktiska fält, där lärande i skolan, inklusive förskoleklass, fritidshem och förskola knyts nära samman med lärprocesser som sker inom andra sociala sammanhang som till exempel media, kamratgrupp och familj. Focus ligger på det praxisnära och själva innehållet i det praktiskt pedagogiska arbetet och de frågor som formas i detta. LärPrax har sin hemvist vid DoPa, Institutionen för Didaktik och Pedagogiskt Arbete.

Hemsida: http://www.did.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=10795&a=60253

 

Stockholms universitet: Ämnesdidaktiskt seminarium

Seminariets syfte är att vara en stödstruktur för ämnesdidaktisk forskning och ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap, Stockholms universitet.

Hemsida: http://www.uhs.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=14123

Stockholms universitet: Nätverket för studier av professionell praktik

Nätverkets syfte är att fördjupa förståelsen av ”professional practice knowledge” och att bidra till nya modeller för ”lärande i praktiken”. Medlemmarna utgörs huvudsakligen av forskargrupper och praktiker engagerade i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Verksamheten består av lokala aktionsforskningsprojekt. Deltagare kommer från de nordiska länderna samt Australien och Nederländerna. Anslutet till det internationella samarbetet Pedagogy, Education and Praxis.

Kontaktperson: Matts Mattsson [ matts.mattsson@ruc.su.se]

 

Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm: Dialogseminariet

Vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, finns Dialogseminariet. Det bedrivs I samarbete med Dramatjska institutet. Här utforskars yrkeskunnande. Dialogseminariemetoden innebär att sätta den tysta kunskapen i rörelse för att skapa kreativa och innovativa miljöer. Inom forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi pågår för närvarande ett tiotal avhandlingsprojekt där industridoktorander - praktiker med minst fem till tio års praktisk verksamhet bakom sig - tillämpar dialogseminariemetoden.

Hemsida: http://www.dialoger.se/sida.asp?sida=43

 

Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm: Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap vid Industriell ekonomi och organisation, Kungliga Högskolan i Stockholm bedriver integrerad forskning och utveckling kring hållbara förnyelse processer i arbetslivet. Arbetet inrymmer perspektiv på individ och organisation samt infrastruktur för förnyelse/innovation. Olika former för en relationsorienterad utveckling baserad på dialog utforskas. Arbetet bedrivs i projekt och nätverk för att utveckla verksamheter i praxis.

Hemsida: http:/www. index.kth.se sök Arbetsvetenskap

Södertörns högskola: Centrum för praktisk kunskap

Centrum för praktisk kunskap vill skapa möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Hemsida: http://webappo.sh.se/C1256C9300756F52/tmt.view/7C7E5F84CCE8290DC1256D110043B3DD

FoU Välfärd

Föreningens syfte är bl a att understödja bildandet av nätverk för samarbete och erfarenhetsutbyte och att vara talesman för FoU-miljöer när staten eller andra riksorgan vill ha en dialog med FoU-miljöerna Hemsida: http://www.fouvalfard.org/

 

SPARC, Swedish Participatory Action Research Community

SPARC bildades 2009 av deltagare från universitet, folkbildningsorganisationer, fackliga organisationer, kommuner och FoU-enheter. Ett viktigt mål är att etablera en nationell plattform för bildning, utbildning och forskning där en forskarskola ingår i demokratiska förändringsprocesser.

Kontaktperson: Lars Holmstrand ‎[ lars.holmstrand@lnu.se]‎

Hemsida: http://www.sparc.nu

 

TUFS, Tvärvetenskaplig Utbildning, Forskning och Samverkan

TUFS handlar om demokratisering av huvuduppgifterna utbildning, forskning och samverkan. Universitetet bör i större utsträckning göras till en resurs för alla. Inte minst gäller det att utveckla forskning utifrån samhälleliga kunskapsbehov där de som berörs av forskningen deltar i kunskapsbildningen.

TUFs är ett nätverk bestående av dels forskare, lärare, bibliotekarier på Linnéuniversitetet och dels externa intressenter från det omgivande samhället. Universitetsbiblioteket med dess kontaktnät till kommunernas folkbibliotek utgör ett nav.

Hemsida: http://lnu.se/ub/om-biblioteket/projekt/tufs

Nätverk, centrumbildningar, institut – internationellt

Karlstad universitet: Nätverk för ämnesdidaktik

Nätverk för ämnesdidaktik är ett nationellt och nordiskt samarbete för ämnesdidaktiker inom alla olika ämnen och kunskapsområden. Ett syfte är att underlätta kontakter och informationsutbyte mellan ämnesdidaktiska forskare och lärare

Hemsida: http://www1.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=2015

 

Umeå universitet: Global South Network

Global South Network finns sedan 2003 vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Detta nätverk etablerar internationella kontakter, utvecklings- och forskningsprojekt med institutioner i tredje världen och inriktar sina aktiviteter mot lokala och globala rättvisefrågor med anknytning till utbildning och undervisning. Nätverket har ett engagemang vad gäller lärarutbildares professionella utveckling genom kritisk praktikforskning.

Hemsida: http://www8.pedag.umu.se/forskning/projekt/globalsouthnetwork/

Universitetet i Stavanger: Forskergruppe for aksjonsforskning

Ved Universitetet i Stavanger finnes et aksjonsforskningsmiljø som har vært aktivt i flere år med varierende deltakelse. I tillegg til universitetet (UiS) er det med forskere fra International Research Institute of Stavanger (IRIS), Forskningsstiftelsen IRIS, Senter for Interkulturell Kommunikasjon (SIK) og Stavanger Universitetssykehus (SUS). Deltakerne er på ulike måter opptatt av praksisnær forskning, innovasjonsprosesser og læreprosesser både i utdanning og yrkesutøvelse. Forumet har regelmessige seminarer og det er selvstendige prosjekter på de ulike instiutsjonene.

Kontaktperson er for tiden Kari Fredriksen ved SUS ( kafr.@sus.no)  

Tromsø Universitet, Tromsø, Norge: PIL-projektet

PIL står för Praksis som integrerende element i lærerutdanningen. Det är ett nationellt projekt som omfattar flera lärosäten. En del är förlagd till Tromsø universitet. PIL vill stärka studenternas praktiska yrkeskompetens och deras kompetens att medverka i forsknings- och utvecklingsarbete. Därför verkar PIL för att utveckla samarbetet mellan universitetet och näraliggande kommuner. Syftet är också att utveckla en ny modell för lärarutbildning.   

Hemsida: http://pilprosjektet.com/-/pil-i-troms%C3%B8/

Tromsø Universitet, Tromsø, Norge: NorAforsk

Nordisk senter for aksjonsforskning og aksjonslæring (NorAforsk) er et forskningssenter underlagt styret til Høgskolen i Tromsø. Senteret ble etablert i 2006 med ambisjon om å skape en ny møteplass for forskning, politikk og arbeidsliv i Norden.

Hemsida: http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=138818&p_dimension_id=88155&p_menu=42374&p_lang=2

Trondheim: praksisnær klasseroms- og skoleforskning

Program for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim har fokus på praksisnær klasseroms- og skoleforskning. Innenfor lærerutdanningen gjennomføres forsknings- og utviklingsarbeid som har til hensikt å utvikle praksis, samtidig som disse utviklingsprosessene forskes på. I dette arbeidet blir oppmerksomheten rettet både mot læreres læring og mot skoleledelse. Forskningen har også fokus på tradisjonell videreutdanning av lærere og hvordan denne kan få betydning for undervisningen og elevenes læring.

Kontaktperson: may.britt.postholm@svt.ntnu.no

Oxford University: The Oxford Learning Institute, Great Britain.

Founded in 2000 as the Institute for the Advancement of University Learning, the Oxford Learning Institute exists to support excellence in learning, teaching and research at the University of Oxford by promoting professional, vocational and management development and contributing to policy development. We take a research-informed approach to all our activities.

Homepage: http://www.learning.ox.ac.uk/

Charles Sturt University, Australien: RIPPLE

Research Institute for Professional Practice, Learning and Education, RIPPLE, is a multi-disciplinary research centre that conducts high-quality applied research and consultation in the field of professional practice and implications for professional learning and education. Within this broad rubric, central concerns are issues of epistemology, quality, responsibility and the development of intra and inter disciplinary communities of practice.

Homepage: http://www.csu.edu.au/research/ripple/

Collaborative Action Research Network (CARN)

CARN was founded in 1976 in order to continue the development work of the Ford Teaching Project in UK primary and secondary schools. Since that time it has grown to become an international network drawing its members from educational, health, social care, commercial, and public services settings.

CARN aims to encourage and support action research projects (personal, local, national and international), accessible accounts of action research projects, and contributions to the theory and methodology of action research.

Homepage: http://www.did.stu.mmu.ac.uk/carnnew/

Pedagogy, Education and Praxis, PEP

The Pedagogy, Education and Praxis (PEP) group is exploring how teachers develop the moral, social and professional capabilities characteristic of excellent teachers.The group is part of an international collaboration with researchers in the Netherlands, Sweden, Norway, Finland and the United Kingdom. Our work includes exploring how contemporary ideas of excellence have been shaped by long traditions of "pedagogik" in Europe (the philosophy and theory of "upbringing" through child-rearing, education, youth work and other processes) and educational philosophy and theory in the English-speaking world.

Homepage: http://www.csu.edu.au/research/ripple/pep/

Tidskrifter

The journal Educational Action Research

Homepage: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/09650792.asp

The journal Action Learning: Research & Practice

Hompage: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14767333.asp

The journal Pedagogy, Culture & Society

Homepage: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14681366.asp

Källa: Matts Mattsson, 2010-06-15