Fördjupningskurs om PAR (Participatory Action Research)

Fördjupningskurs om PAR (Participatory Action Research)

Olika rötter, former och traditioner 7,5 hp

Syfte och målsättning

Kursen är en av de sex obligatoriska kurserna inom SPARC:s forskarutbildning och ges i samverkan med Jönköping University. För de som inte är doktorander ges den också som en folkhögskolekurs.

Kursen ska ge fördjupad kunskap om olika idéer, traditioner, metoder och förhållningssätt inom de forskningsinriktningar som stimulerar andra än forskare att delta mer aktivt än vad som är brukligt. En kritisk genomgång och granskning av arbeten med sådana utgångspunkter ska ge underlag för en fördjupad analys av användbarheten i forskning inom olika områden. Olika riktningar som studeras är: den pragmatiska, den ideologiska och den feministiska. Betydelsen av dessa olika inriktningar analyseras vad gäller värdet av och innebörden för såväl de beforskade/medforskarna som forskarna/forskningen.

Deltagarorienterade – deltagarbaserade forskningsmetoder, empowerment, aktionsforskning (PAR), mötet teori/praktik, erfarenheter mm är begrepp som vi granskar och utvecklar med utgångspunkt från olika infallsvinklar utifrån deltagarnas intresseområden och disciplin.

Undervisning och examination

Kursen bygger på kontinuerliga redovisningar och diskussioner av kurslitteraturen. Den kritiska granskningen sker fortlöpande under seminarierna, varför närvaro och aktivt deltagande är en förutsättning.

Examination sker genom en skriftligt redovisad analys av ett eget valt arbete inom PAR-traditionen, samt en skiss till vad ansatsen skulle kunna betyda inom det egna forskningsområdet. I kursen ingår ett antal gemensamma böcker och artiklar samt egna val inom deltagarnas egna områden.

 

Anmälan görs till: gunilla.harnsten@lnu.se  tel. 0705564663.

eller till lars.holmstrand@lnu.se  tel. 0702390968.

Doktorander kan även anmäla sig till JU.

Kursplan och litteraturlista kan hämtas från: ju.se/forskning/forskarutbildning.

Kursen heter: Deltagarbaserad aktionsforskning (PAR), 7,5 hp.

Kurstillfällen: 1-2 /2, 8/3, 12/4 och 17-18/5.