Forskningscirkeln som kunskapskälla (7,5 hp)

Kursen syftar till att ge en bred överblick över forskningscirkeln som företeelse, med särskilt fokus på dess användning i forskning. Den ska ge de studerande förståelse för de möjligheter forskningscirkeln ger – och vad som krävs för att använda den som en arena för kunskapsutveckling.

I kursen behandlas forskningscirkelns uppkomst, dess rötter i olika traditioner och dess användning i olika sammanhang. Exempel på hur forskningscirklar kan ingå som en del i humanistiskt och samhällsvetenskapligt forskningsarbete granskas. Vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska perspektiv belyses som bakgrund till forskningsmetodiska överväganden vid forskning där cirkeln utgör en kunskapskälla.

Undervisningen bedrivs i seminarieform. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarierna samt skriftliga inlämningsarbeten.

Kursen har genomförts vid ett flertal tillfällen vid Växjö universitet och Linnéuniversitetet.

Kontakt: Lars Holmstrand (070-2390968)