Tema: Deltagande Aktionsforskning och Kunskapsdemokrati

Plats: LO, Plenisalen, Norra Bantorget, Stockholm

Tid: Konferens  9.00 – 16.30, efterföljande Årsmöte   17.00 – 18.00

Vi har haft allmän rösträtt i 100 år, men likabehandling av olika erfarenheter och kunskaper samt delaktighet i kunskapsutveckling och forskning är fortfarande en demokratiseringssträvan kvar att uppnå. Inbjudna talare samt presentatörer från några olika verksamheter ger sina perspektiv på kunskapsdemokrati. Hur kan mer demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser främjas? Hur kan deltagarbaserad aktionsforskning genom en bredare medverkan bidra till att förstå och möta olika samhällsutmaningar, t ex ojämlikhet i hälsa, diskriminering och utanförskap, och faktaresistens, som vi idag står inför?

Några centrala frågor för dagen: Hur kan forskning i demokratiska former bidra till god kunskapsutveckling och framgångsrikt förändringsarbete?

Hur kan forskning och vetenskap i samspel - och på lika villkor mellan samhällsaktörer och akademi - bidra till demokratisk samhällsutveckling?

Hur vill Du bidra? Vi välkomnar medverkan från grupper och enskilda i olika organisationer och verksamheter som vill lyfta fram erfarenheter och projekt under detta tema. Vi ser gärna att projektet presenteras gemensamt av forskare och deltagare från den verksamhet det rör.

Om du är intresserad av att delta med en presentation, anmäl ditt intresse till Fia Andersson, e-post: fia.andersson@specped.su.se. Skicka in din intresseanmälan med en beskrivning på ½-1 A4-sida av det du vill presentera, senast den 29 april 2019. Den 10 maj får du besked om din presentation blivit antagen.

Anmälan till konferensen: senast den 13 maj 2019 till Sirkku Männikkö, sirkku@dsv.su.se

Kostnader: ingen konferensavgift. Självkostnadspris på lunch och fika.

    VARMT VÄLKOMNA!