En ny kursomgång i Deltagarbaserad forskning i två kursvarianter i samarbete med SPARC, vid Mälardalens högskola, Eskilstuna den 12 mars!

Länk till kursbeskrivningar:

Deltagarbaserad forskning I (grundkursen): Deltagarbaserad forskning, kurs I/Participatory Research, course I

 

Deltagarbaserad forskning II (fördjupningskursen): Deltagarbaserad forskning, kurs II/Participatory Research, course II

SPARC konferens och årsmöte

Den 28-29 maj 2018

Mångkulturellt centrum, Tingssalen

Botkyrka

Svenska demokratin fyller 100 år i år. Det var 1918 som Sveriges riksdag beslöt om lika och allmän rösträtt för både män och kvinnor, vilket kan ses som en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. SPARC vill uppmärksamma detta vid sin årliga konferens som fått temat Deltagande aktionsforskning i demokratins tjänst.

Inbjudna talare samt presentatörer från några olika verksamheter ger sina perspektiv på de utmaningar och möjligheter som deltagande aktionsforskning, ”i demokratins tjänst”, bidragit med och kan komma att bidra med.

Några centrala frågor är; Hur kan forskning i demokratiska former bidra till god kunskapsutveckling och framgångsrikt förändringsarbete? Hur kan forskning och vetenskap i samspel på lika villkor mellan samhällsaktörer och akademi bidra till demokratisk samhällsutveckling? Hur kan deltagarbaserad aktionsforskning bidra till att lösa de samhällsutmaningar, tex. klimathot, jämställdhet, diskriminering och utanförskap, faktaresistens, digitalisering, som vi idag står inför?

Hur vill Du bidra? Vi välkomnar medverkan från grupper och enskilda i olika organisationer och verksamheter som vill lyfta fram erfarenheter och projekt under detta tema. För varje presentation avsätts ca 30 minuter (inklusive diskussion). Vi ser gärna att projektet presenteras gemensamt av forskare och deltagare från den verksamhet det rör.

Om du är intresserad av att delta med en presentation, anmäl ditt intresse till Fia Andersson,  e-post: fia.andersson@specped.su.se . Skicka in din intresseanmälan med en beskrivning på ½-1 A4-sida av det du vill presentera, senast den 22 april 2018.

Den 2 maj får du besked om din presentation blivit antagen.

Preliminärt program:

Måndag den 28 maj 2018

12.00 – 13.00 Registrering + gemensam lunch för de som vill

13.00 – 13.15 Välkommen till Mångkulturellt Centrum i Botkyrka

13.15 – 14.00 Bengt Göransson, f.d. utbildnings- och kulturminister, inleder med temat Kunskapsdemokrati

14.00 – 14.25 Lars Holmstrand

14.25 – 14.50 Gunilla Härnsten

14.50 – 15.10 Fika

15.10 – 16.00 Ahmad Azizi, exempel på medborgardeltagande från Botkyrka kommun

16.00 – 17.00 Presentationer av anmälda projekt och erfarenheter

17.00 – 18.00 SPARC:s Årsmöte

 

Tisdag den 29 maj 2018

09.00 – 09.30 Inledning dag 2 – Elisabeth Berglund, hälsa i relation till viktiga mål i en människas liv samt om SPARCs antologi

09.30 – 10.20 Mikael Forsberg, Lärarförbundet, och Jenny Rosendahl, Stockholms universitet

10.20 – 10.40 Fika

10.40  – 12.30 Presentationer av anmälda projekt och erfarenheter

12.30 – 13.00  Avslutande panelsamtal kring konferensens tema

13.00 – Gemensam lunch för de som vill

 

Kostnader: ingen konferensavgift. Frånvaro utan avanmälan i tid (senast 16 maj) kommer dock debiteras med 500 kr. Självkostnadspris på lunch och fika.

Anmälan senast den 5 maj 2018 till Sirkku Männikkö, sirkku@dsv.su.se

 

VARMT VÄLKOMNA!